Γόνος για Ιχθυοτροφεία

Κατηγορίες Προϊόντων

Γόνος (μικρά ζωντανά ιχθύδια μέχρι 3 γρ.) για Ιχθυοτροφεία:

Από τον ιχθυογεννητικό σταθμό της θυγατρικής της εταιρείας, Blue Fisheries Ltd, προμηθεύει τα ακόλουθα ζωντανά ιχθύδια: 

Ζωντανά Ιχθύδια Τσιπούρας (Sparus Aurata)

διατίθενται σχεδόν όλο το χρόνο με μέσο βάρος 2-3 γρ.

Ζωντανά Ιχθύδια Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax)

διατίθενται από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο με μέσο βάρος 2-3 γρ.

elGreek