Πολιτική για την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων

Ποιότητα

Πολιτική για την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων

Η Διοίκηση της εταιρείας Blue Island Plc, στα πλαίσια της συσκευασίας, επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας νωπών, κατεψυγμένων και αποψυγμένων ψαριών υδατοκαλλιέργειας και αλιείας ανοικτής θάλασσας και έχοντας πάντα κατά νου την ταυτότητα και το καλό όνομα της εταιρείας, έχει καθορίσει την ακόλουθη πολιτική για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων: Οι στόχοι της Ποιότητας των Τροφίμων και Πολιτικής Ασφάλειας είναι η εταιρεία να:
    • Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 
    • Βελτιώνει συνεχώς την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της,
 
    • Παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τις δραστηριότητες της εταιρείας,
 
    • Διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του συστήματος HACCP (Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου),
 
    • Εφαρμόζει, αναθεωρεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2008 και ISO 22000.
 

Η Διεύθυνση της Εταιρείας δηλώνει τη δέσμευσή της στην επίτευξη αυτών των στόχων, μέσω της εφαρμογής διαδικασιών που περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και ελέγχους , αποτρέποντας τη δημιουργία δυσαρεστημένων πελατών, μέσα από τον έλεγχο και την παρακολούθηση των απαιτήσεών τους, μέσα από το επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται και μέσα από την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και του προσδιορισμού των ευθυνών του.
 
Αυτή η δέσμευση από την πλευρά της Διοίκησης και όλου του προσωπικού διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται ανταποκρίνονται πλήρως στις προβλεπόμενες προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας HACCP, τις Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας και τις Οδηγίες Εργασίας της Εταιρείας και εγγυάται τη συνέπεια στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της.
 
Η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει δώσει στον υπεύθυνο για τη διαχείριση της ποιότητας και τον Συντονιστή HACCP την απαιτούμενη δικαιοδοσία και την ελευθερία κινήσεων έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων, να προτείνουν διορθωτικά μέτρα και να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα διορθωτικά αυτά μέτρα και ότι τα αποτελέσματά τους αξιολογούνται σωστά.  
 
Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εποπτεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και υπογράφει την Ποιότητα των Τροφίμων και την Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας Blue Island Plc.

Πιστοποιήσεις

ISO22000:2005

Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής
ISO9001:2008

Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.

Άδειες Πιστοποιήσεων

elGreek