Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμμόρφωσης με κωδικό CYF07.
Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις μας είναι εγκεκριμένες και εφαρμόζουν τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων για τα ακόλουθα:

  1. Εγκαταστάσεις Αλιευτικών Προϊόντων για:
  • Παρασκευή/Συσκευασία Νωπών Αλιευμάτων (Ψάρια Θαλασσοκαλλιέργειας καθώς και Ανοιχτής Θάλασσας).
  • Μεταποίηση Αλιευμάτων.
  1. Κέντρο Αποστολής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων. ​

  2. Ψυκτικοί Θάλαμοι.

Η Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες έχει επίσης τις ακόλουθες Πιστοποιήσεις:

ISO22000:2018 Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.

ISO9001:2015 Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.

ISO45001:2018 Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.

Πιστοποιήσεις

ISO22000:2018

Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.
ISO9001:2015

Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.
ISO45001:2018

Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Άδειες Πιστοποιήσεων

Πολιτική Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων - Ασφάλειας & Υγείας

(Establishment Approval for Packing and Processing of Fish and Fishery Products)

Άδεια Λειτουργίας Εγκατάστασης CYF 07 - Εργαστήριο Αλιευτικών Προϊόντων

(Laws on the hygienic production of food of animal origin and market disposal and other relevant issues - Dispatch Centre for Live Molluscan Shellfish)

Άδεια Λειτουργίας Εγκατάστασης - Κέντρο Αποστολής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων

(Laws on the hygienic production of food of animal origin and market disposal and other relevant issues - A Freezer Room)

elGreek