Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμμόρφωσης με κωδικό CYF07.
Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις μας είναι εγκεκριμένες και εφαρμόζουν τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων για τα ακόλουθα:

  1. Εγκαταστάσεις Αλιευτικών Προϊόντων για:
  • Παρασκευή/Συσκευασία Νωπών Αλιευμάτων (Ψάρια Θαλασσοκαλλιέργειας καθώς και Ανοιχτής Θάλασσας).
  • Μεταποίηση Αλιευμάτων.
  1. Κέντρο Αποστολής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων. ​

  2. Ψυκτικοί Θάλαμοι.

Η Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες έχει επίσης τις ακόλουθες Πιστοποιήσεις:

ISO22000:2005 Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.

ISO9001:2015 Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.

OHSAS18001:2007 Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας που βεβαιώνει ότι κατά τη διαδικασία της εκτροφής των ψαριών δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά.

Πιστοποιήσεις

ISO22000:2018

Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.
ISO9001:2015

Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.
ISO45001:2018

Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
GLOBALG.A.P

Διασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, την Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη. Την ιχνηλασιμότητα, την αποφυγή απάτης και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Άδειες Πιστοποιήσεων

elGreek