Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια του Προσωπικού

Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια του Προσωπικού

Η πολιτική της εταιρείας Blue Island Plc, αναγνωρίζοντας την κοινωνική και οικονομική διάσταση που έχουν τα ατυχήματα καθώς και την αξία της ανθρώπινης ζωής, παρέχει κατάλληλο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της που να διασφαλίζει την υγεία και της ασφάλεια όλων των προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της Μονάδας Επεξεργασίας Ψαριών.
 
Στόχοι της Εταιρείας είναι να :
 

Εξαλείψει κάθε πιθανό κίνδυνο που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον ή τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό ή διαδικασίες ή τρίτα πρόσωπα ή συνδυασμό των πιο πάνω.  
 
Ελαχιστοποιήσει τους αναγνωρισμένους κινδύνους, μέσω της εφαρμογής συστημάτων πρόληψης και μέτρων για τον έλεγχο και την προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών της, καθώς και των πολιτών που ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτές.
 
Διεξάγει συνεχείς ελέγχους και να παρακολουθεί , έτσι ώστε να αναγνωρίζει τους νέες πιθανούς κινδύνους στις δραστηριότητες της εταιρείας Blue Island Plc και να εφαρμόζει αμέσως μέτρα για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
 
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η Blue Island Plc, είναι προσηλωμένη στα ακόλουθα:
 
Στην επεξεργασία, την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σύμφωνα με το OHSAS 18001: 2007, που επιδιώκει να αναγνωρίσει όλους τους υπάρχοντες ή πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και να θεσπίσει μέτρα για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση τους.
 
Στη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις για την Υγιεινή και την Ασφάλεια.
 
Στην παροχή κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευσης / ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών / διαδικασιών για την ασφαλή εργασία.
 
Στη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και την αξιολόγηση της ασφάλειας. Στην αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής, με στόχο πάντοτε τη συνεχή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας.
 
Την υποστήριξη των μηχανισμών διαβούλευσης και επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής της εταιρείας και με τρίτους.
 
Στον καθορισμό μετρήσιμων στόχων για την ασφάλεια και την υγεία, στην αναθεώρησή τους και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 
Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.
 
Η πολιτική της εταιρείας Blue Island Plc δεσμεύει απόλυτα όλους όσοι εργάζονται στην εταιρεία και σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα.
 
Το ίδιο ισχύει και για κάθε πελάτη, εργολήπτη, ξένο εταίρο ή προμηθευτή της εταιρείας Blue Island Plc.
 

Πιστοποιήσεις

OHSAS18001:2007

Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.

Άδειες Πιστοποιήσεων

elGreek